Εταιρική Διακυβέρνηση

Έκθεση Εταιρικής Διακυβέρνησης για το έτος 2023


Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να υιοθετήσει τις πρόνοιες του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης που έχει εκδώσει το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, λόγω του ότι οι τίτλοι της Εταιρείας διαπραγματεύονται στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου. Οι κύριοι λόγοι μη υιοθέτησης είναι ότι το κόστος εφαρμογής των προνοιών του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης θα ήταν δυσανάλογο με τα προσδοκώμενα οφέλη από την εφαρμογή του.


Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεν ενσωμάτωσε τις πρόνοιες της Αναθεωρημένης Έκθεσης του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης (έκτη αναθεωρημένη έκθεση εταιρικής διακυβέρνησης) στην έκθεση εταιρικής διακυβέρνησης για το έτος 2023, και συνεχίζει να ακολουθεί τις πρόνοιες της πέμπτης έκθεσης εταιρικής διακυβέρνησης σύμφωνα με το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Επίσης το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας δεν εφαρμόζει τα μέρη Α, Β (με εξαίρεση το μέρος Β 3.1), Γ και Δ της έκθεσης.