Κεντρική Σελίδα

Claridge Public Limited


Χώρα συστάσεως


Η Εταιρεία συστάθηκε με έδρα την Κύπρο, ως δημόσια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου της Κύπρου, Κεφ.113. Η Εταιρεία είναι εγγεγραμμένη στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, σύμφωνα με των περί Αξιών και Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Νόμων και Κανονισμών. Το εγγεγραμμένο γραφείο της είναι στην Οδό Γεωργίου Γενναδίου 10, Agathangelos Court, 3ος όροφος, Γραφείο 303, 3041 Λεμεσός.Κύριες δραστηριότητες


Η Εταιρεία κατέχει το 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Amathus Vacation Ownership Limited, της οποίας η κύρια δραστηριότητα είναι η πώληση ιδιόκτητων οικιστικών μονάδων.